+(420) 315 707 111  Můj účet

NOVINKA – Měření fakturačního vodoměru online bez měsíčních poplatků. Více zde

aplikace

Díky možnosti nastavení limitů spotřeby okamžitě zjistíte, zda v domě nebo jednotlivých bytech nedochází k únikům vody, odhalíte podvodné jednání, či neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod.
Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové SVJ nebo družstva.

Hlavní vlastnosti aplikace

ALARM

Díky možnosti nastavení alarmových limitů nebo hodnot okamžitě zjistíte, zda se v domě nebo jednotlivých bytech neděje něco závažného – zjistíte např. úniky vody, podvodné jednání, neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod. Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové družstva nebo nájemci bytů.

KONTROLA

Veškerou spotřebu tepla a vody máte pod kontrolou. On-line monotoring je nejjednodušší způsob, jak najít úspory, zjistit únik vody, eliminovat ztráty nebo identifikovat podvodné jednání – např. odpojení měřidel, neautorizovanou manipulaci s měřidlem, nefunkčnost měřidla, apod. Všechny tyto události signalizuje alarm, který vám odešle zprávu na e-mail nebo SMS.

VYÚČTOVÁNÍ

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) měřidel, vyhodnocovat s průměrem spotřeby na byt. Rozúčtování společných nákladů vychází ze skutečné spotřeby. On-line monitoring a aplikace CEM vám umožní připravit spravedlivé vyúčtování v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Jestliže měříte, musíte někde vidět čísla. K tomu slouží softwarová aplikace CEM. Data se zobrazují v grafech a tabulkách, jsou tedy velmi přehledná. Základní vlastnosti aplikace:

 • výpočet nákladů na vodu, energie a teplo dle přednastaveného algoritmu;
 • trvalý přístup k naměřeným i vypočítaným hodnotám přes internet;
 • možnost využití systému pro přenos dat bezpečnostních systémů a systémů dálkového dohledu a dálkového řízení.

Údaje z měřidel můžete sledovat průběžně, to je zásadní přínos oproti stávající praxi, kdy se provádí odečet 1x, max. 2x za rok. To je v dnešní době nedostačující. Díky on-line systému, který sám automaticky odečítá měřidla, vidíte spotřebu v souvislostech a na základě naměřených hodnot můžete  změnit své chování směrem k šetření  energií a vody. Okamžitě také zjistíte abnormální stavy, vady měřidel, úniky, apod., které se však při vyúčtování 1x až 2x do roka jen špatně dokazují a přináší komplikovaná řešení, kdy se vždy některá ze stran cítí poškozena.
Odečítací moduly lze nakonfigurovat na libovolný interval odečtů. Instalace radiových modulů je rychlá a snadná. Nikde se nemusí vysekávat kabely. I proto je snadné takovéto měření zavést.

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) a průběžně vyhodnocovat rozdíly (ztráty).

on-line monitoring

CEM Business je systém pro monitoring spotřeby vody a energií a pro rozúčtování nákladů na dodávku vody a energií, určený pro firmy, které vlastní nebo provozují nájemní objekty s centrální dodávkou energií a dalších médií. Typickými zákazníky systému CEM Business jsou majitelé, provozovatelé, nebo správci obchodních center, kancelářských budov nebo logistických areálů.

Systém CEM Business provádí automatický sběr dat z měřičů spotřeby a čidel (vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů) prostřednictvím radiové technologie a on-line zpracování dat za účelem provádění provozních analýz a vyhodnocování anomálních stavů (havárií, poruch). Na základě dat o spotřebě energií a médií v jednotlivých částech objektu provádí systém CEM Business automatické rozúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele objektu, včetně vygenerování fakturačního souboru a kompletních podkladů pro fakturaci.

Hlavní vlastnosti aplikace

ANALÝZY

Možnost sledování spotřeby v reálném čase s vysokou četností odečtů měřidel umožňuje porvádět analýzy spotřeby, které prezentují chování budovy a uživatelů z pohledu spotřeby energií a vody. Odhalují nesprávně nastavené regulační systémy, plýtvání energiemi v důsledku nesprávného užívání spotřebičů, IT systémů, chlazení potravin a také pomáhají odhalovat technologické závady a poruchy systémů dodávky energií a vody.

ON LINE

Použitá technologie  umožňuje on-line odečty měřidel spotřeby energií a vody. Odečty měřidel probíhají v krátkých intervalech od 15 do 60 minut. Počet měřidel v objektu nebo v budově není technicky omezen. Pro odečty jsou používány radiové technologie v pásmu 868 MHz a 169 MHz.

VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování nákladů na energie a vodu uživatelům – nájemcům lze provádět v měsíčních periodách nebo ve Vámi zvolených libovolných intervalech. Kvalita vyúčtování, včasnost, nezávislost na excel tabulkách účelově vytvořených, to je přidaná hodnota systému CEM. Zvyšuje efektivitu a výkon vašeho pracovního týmu.

Systém CEM Business zajišťuje svým provozovatelům tyto základní funkce:

 • umožňuje trvalou kontrolu nad provozem objektu s cílem minimalizace škod způsobených haváriemi a ztrátami;
 • poskytuje provozovateli objektu i jednotlivým nájemcům aktuální data o spotřebě energií a médií jako podklady pro šetření a snižování nákladů;
 • poskytuje provozovateli systému rychle dosažitelná a spolehlivá data pro rozúčtování nákladů s cílem zkvalitnění vyúčtování a zkrácení cyklu fakturace;
 • poskytuje kvalitní, důvěryhodné a podrobné podklady pro řešení případných nejasností a sporů o platby.

Součástí systému rozúčtování nákladů je i evidence libovolných parametrů objektů používaných pro rozúčtování nákladů (podlahových ploch, počtů osob apod.) a evidence dob pronájmu jednotlivých nájemců. Pro rozúčtování nákladů na energie a média mezi jednotlivé nájemce je možné využít jakýkoli z běžně používaných algoritmů:

 • poměrové rozúčtování podle parametrů pronajímaných objektů (kupříkladu podle podlahových ploch);
 • poměrové rozúčtování podle změřené spotřeby v pronajímaných objektech;
 • poměrové rozúčtování podle nastaveného pevného procentního poměru;
 • přímá fakturace provozních nákladů formu fixního poplatku, nebo poplatku odvozeného od plochy, počtu osob apod.;
 • přímá fakturace provozních nákladů metodou tarifikace (pro licencované distributory nebo prodejce energií a médií).

Systém podporuje několikastupňové dělení nákladů s kombinací všech výše uvedených algoritmů. Fakturace lze provádět za libovolně dlouhé fakturační období s přesností na jeden den. Systém CEM Business umožňuje jazykovou lokalizaci i podporu různých měn a daňových sazeb. Systém pracuje na principu centrální aplikace přístupné z libovolného místa na světě přes síť Internet (řešení typu „cloud“), jeho samozřejmou součástí je efektivní řízení uživatelských práv, automatický reporting a archivace dat. Součástí služeb CEM Business je i mobilní aplikace „CEM Mobile“, která umožňuje oprávněným uživatelům prohlížet si ve svém mobilním telefonu aktuální data o své spotřebě energií a médií.

Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s obchodním centrem Forum v Liberci, proto je postaven tak, aby reflektoval skutečné potřeby a požadavky správců, kteří mají v kompetenci kontrolu nákladů, provoz a rozúčtování energií a služeb.

V současné době CEM BUSINESS využívá několik obchodních centrech v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a Chebu, ale také na Slovensku. Z logistických aréálů jsou to pak obasti D1, Okolí Prahy, Moravy nebo Rudné.

    Prosím vyplňte jednoduchý formulář, abyste zjistili náklady tohoto řešení. Do 3 dnů vám se vám ozveme s předběžnou nabídkou.

  Počet elektroměrů
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet plynoměrů    
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet vodoměrů     
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet odběrných míst    (měřidla na které vám chodí faktury - plyn, voda, elektřina, teplo)

  Připližná plocha objektu v m²   

  Kde se objekt nachází
  veřejná správa

  Každá ušetřená kWh nebo GJ vede ke snížení zátěže životního prostředí a tím i životních podmínek obyvatel měst a obcí. Je proto ve veřejném zájmu hledat aktivně cesty, jak energie nejen šetřit, ale zejména jimi neplýtvat.
  Nástroj v podobě CEM (Centrální Energetický Management) Monitor vám odhalí, jak probíhá spotřeba energií, vody a tepla v obecním majetku a stává se zdrojem důležitých informací:

  • získáte přehled o ne/hospodaření s energiemi v jednotlivých budovách
  • odhalíte včas úniky vody a plýtvání energií
  • můžete lépe plánovat mandatorní výdaje na energie, vodu a teplo do rozpočtu

  ENERGETICKÁ POLITIKA MĚST

  ENERGETICKÝ MANAGEMENT

  ENERGIE POD KONTROLOU

  CESTA KE SMART CITY

  on-line měření spotřeby

  Hlavní vlastnosti aplikace

  MONITORING VODY

  Velmi snadno a rychle zjistíte úniky vody, a to i v době, kdy budova není využívána – v noci nebo o víkendech a svátcích. Odhalíte, zda neprotékají záchody, automatické splachovače pracující 24h denně, odhalíte havárie (zejména v málo navštěvovaných nebo nepřístupných prostorách) – a to díky funkci ALARM, která vás automaticky upozorní na všechny nestandardní jevy e-mailem nebo SMS.

  MONITORING TEPLA

  Nesprávně nastavenou regulaci odhalíte hned první den měření. Zjistíte přetápění chodeb, sklepů, kanceláří i učeben a to i přes časté přesvědčení provozovatelů budov, že mají správně regulovaou otopnou soustavu. Teploměry jsou rozmístěny v tzv. referenčních místnostech tak, aby vytvářely ucelený obrázek o teplotním chování budovy.

  MONITORING ELEKTŘINY

  On-line měřením elektrické energie na patním elektroměru a případným osazením podružžných elektroměrů získáte dokonalý přehled o tom, jak se energie v průběhu dne spotřebovává. Zejména pak získáte informace o pasívní spotřebě v době, kdy budova není užžívána. Spotřeba v noci, o víkendech a svátcích vám odhalí, jaký je odběr v kažždém z 365 dnů v roce. Na pasivní spotřebě se nejvíce podílí IT systémy, nápojové automaty, chlazení potravin či dalšší spotřebiče běžící v non-stop provozu.

  STÁVAJÍCÍ PRAXE

  PRAXE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

  ručně odečítáte 1x za rok (měsíc) on-line odečty v 15 – 20 min. intervalech
  nevíte, kdy a za jakých podmínek jste energii spotřebovali znalost časového průběhu spotřeby
  nevíte, jak se budova chová s ohledem na vnější změny teploty monitoring vlivu počasí – teploty
  nevíte, jak se chovají uživatelé objektu, zda neplýtvají monitoring chování uživatelů ovlivňujících spotřebu
  nevíte, zda nedochází k únikům energií z technických důvodů nebo podvodům monitoring úniků či závad, okamžité zjištění podvodu
  nevíte, zda měřidla fungují správně  monitoring funkčnosti měřidel 

  VÝSLEDEK:

  VÝSLEDEK:
  Víte jen, kolik máte zaplatit …. Optimalizace provozu budovy přináší:
  ● 5 – 15 % úspor na celkových nákladech již v prvním roce používání
  ● přesný přehled, za co a kolik platit