+(420) 315 707 111  Můj účet
regulace energií

Systém FLEXIM výrazně sníží náklady na vytápění centrálně vytápěných budov, zároveň umožní nastavit tepelnou pohodu individuálně v jednotlivých místnostech/zónách po celý rok (v topné sezóně i mimo topnou sezónu), monitoruje celý otopný systém a poskytuje možnost řídit soustavu vzdáleně přes webové rozhraní pomocí PC nebo prostřednictvím mobilního telefonu.

Přínosy systému FLEXIM – zónové regulace vytápění řízené rádiem

  • možnost řídit tepelné zdroje a regulovat je v součinnosti s aktuálními požadavky objektu
  • nízké náklady na realizaci systému dané nízkými cenami komponentů a využitím radiové technologie pro přenos dat
  • snadná a rychlá instalace díky využití radiové technologie, s minimálními zásahy do budovy
  • rychlá návratnost investice
  • jednoduché a přehledné ovládáníz libovolného počítačepřes lokální síť i přes Internet poskytuje uživatelům maximální komfort (teplotní program lze nastavit nejen z domácího PC, ale i z tabletu nebo mobilního telefonu)
  • individuální, detailní nastavení teplot v jednotlivých místnostech/zónách
  • automatické udržování tepelné pohody bez nutnosti větrání okny a plýtvání teplem, nebo naopak bez ručního přepínání pro přitopení
  • Přehledná historie dat– lze zkontrolovat, jak se v jednotlivých místnostech/zónách topilo (za den nebo v jiném časovém úseku).
  • Preferuje finančně nejvýhodnější tepelný zdroj v objektu

Kolik ušetříme?

Instalací dojde k zásadní úspoře na vytápění objektu. V porovnání se zateplením budovy, plastovými okny a polystyrenovou izolací se investice do zónové regulace vrátí mnohem rychleji. Podle aktuálního stavu otopné soustavy lze regulací ušetřit 15 – 40 procent nákladů na vytápění. Nejčastěji se úspory pohybují mezi 20 – 25 %. Uspořené peníze mohou být využity jako investice do dalších úsporných opatření.

Řídící jednotka systému FLEXIM je průmyslový počítač, na kterém běží softwarová aplikace pro řízení, monitoring a nastavování otopné soustavy. Řídící jednotka je zabezpečena proti výpadku napájení. Je-li objekt vybaven bezpečným připojením na internet, může být aplikace instalována na vzdáleném centrálním serveru.

Softwarová aplikace umožňuje:
– pohodlné nastavení teplotních programů (profilů) všech místností/zón nejen z počítače řídící jednotky, ale i z libovolného počítače na lokální datové síti (LAN) nebo ze vzdáleného počítače přes Internet
– systém je plně autonomní a funguje i při výpadku Internetu (pouze nelze dálkově měnit nastavení teplot apod.), takže funkčnost regulace není na připojení k Internetu závislá
– využívá propracované algoritmy tzv. PID-regulace (Proporcionální/Integrační/Derivační), která zajišťuje plynulou práci systému

PID regulace – zjednodušeně lze popsat tak, že proporcionální složka regulační smyčky reaguje na konkrétní rozdíl teploty, integrační složka je vypočítána ze znalosti průběhu regulace v minulosti a derivační složka vychází z predikce (předpovědi) průběhu teploty v budoucnosti. Algoritmus PID-regulace je zatím nejmodernější algoritmus v systémech automatické regulace, který zajišťuje optimální funkčnost regulační smyčky s co nejrychlejšími náběhy a doběhy, přitom s minimálními překmity.

Referenční radiový teploměr – RF teploměr je v každé ovládané zóně (místnosti). Radiový teploměr měří průběžně teplotu v místnosti a bezdrátově odesílá řídící jednotce údaj o teplotě v intervalech 5 minut.

Radiový regulátor a regulační hlavice – V místnosti/zóně je dále instalován radiem ovládaný regulátor, který na základě signálů od řídící jednotky ovládá regulační hlavice, nasazené na ventily radiátorů. Regulační hlavice jsou ovládány bezpečným napětím 12-24 V, k jednomu regulátoru může být připojeno až 16 regulačních hlavic.

Radiový přenos dat – Přenos dat mezi řídící jednotkou, teploměry a regulátory probíhá bezdrátově v radiové frekvenci 868 MHz. Počítač = řídící jednotka komunikuje s radiovou sítí přes ethernetovou bránu (WACO Ethernet GateWay), regulátor je vybaven vlastním radiovým modemem WACO, pro měření teploty se používají radiové teploměry WACO. Každý regulátor zároveň může sloužit i jako opakovač signálu pro vzdálenější regulátory a teploměry, čímž je zajištěno bezproblémové pokrytí radiovým signálem i u rozsáhlých objektů. Výkon radiových modulů činí cca 7 mW, což je mnohonásobně (cca 1000 krát) nižší výkon, než je například výkon mobilního telefonu a tato hodnota je hluboko pod všemi technickými i zdravotními limity. Radiové moduly jsou tedy zdravotně nezávadné a nezatěžují prostředí elektronickým smogem.

Zónová regulace je systém funkčně nezávislý na regulaci teploty topné vody podle vnější teploty (tzv. ekvitermní regulaci). Pokud je v objektu systém ekvitermní regulace instalován, oba systémy se vhodně doplňují. Dokonce je žádoucí, aby kotel byl vybaven ekvitermní regulací. Ekvitermní regulace poskytuje radiové zónové regulaci nejvyšší efektivitu vytápění a optimální systém pro regulaci vytápění. Regulací FLEXIM lze řídit i zdroj tepla, což zvyšuje efektivitu celého řešení.

Spínání oběhového čerpadla
Je-li otopná soustava vybavena oběhovým čerpadlem, WACOtherm – RF zónová regulace jej může spínat tak, aby čerpadlo pracovalo pouze tehdy, když je otevřen alespoň jeden topný kanál (tj. topí se alespoň v jedné zóně).

Instalace sytému FLEXIM
Ke každému radiátoru je umístěn radiově ovládaný elektromechanický ventil, který umožní jednotlivé radiátory elektronicky otevírat a zavírat podle aktuální potřeby. Mechanická činnost ventilů je ovládána kabelem přímo z výstupů regulátoru. K instalaci kabelů se používají přiměřené elektroinstalační lišty. Do každé místnosti/zóny je současně umístěn radiový teploměr. Neustálá kontrola nastavené teploty (interval snímání teploty je možné libovolně nastavovat, ale doporučeno je 5 minut) umožní systému řídit teploty v každé místnosti individuálně, nezávisle na sobě. Proto je možné vytápět na požadovanou teplotu pouze místnost, která je právě využívána. Ostatní místnosti/zóny zůstanou na útlumové teplotě. Regulátor s bezdrátovými moduly je umístěn tak, abychom optimalizovali délky kabelů k jednotlivým hlavicím radiátorů. Jeden regulátor může obsluhovat několik zón. Jelikož regulátor je napájen 220V, je vhodné jej instalovat v optimální vzdálenosti od zásuvkového okruhu.

V objektu je umístěna řídící jednotka, která systém řídí a komunikuje se serverem, na kterém je instalovaná webová aplikace systému. Nastavování a monitorování systému se provádí pomocí webového rozhraní. Pohodlně tak lze dohlížet na objekty z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu či z mobilního zařízení s přístupem na internet. Pro jednotlivé osoby užívající prostory mohou být vytvořeny uživatelské účty, pomocí kterých se budou přihlašovat do systému. Každému uživateli budou nastavena přístupová práva pro jednotlivé části objektu. Správce budovy bude mít možnost řízení celého objektu. Celý systém zónové regulace je stavebnicový, což umožňuje kdykoliv regulaci rozšířit o další moduly v jednotlivých částech objektu. Instalaci zónové regulace topení FLEXIM je možno provádět za běžného provozu budovy. Regulaci v jednotlivých částech budovy je možné provést po etapách.

Požadovaná teplota
SW aplikace v systému FLEXIM se z uživatelského pohledu nastavuje jednoduše jako klasický termostat. V každé místnosti nastavíme požadovanou teplotu, na kterou systém místnost potom sám reguluje. Aktuální a požadované teploty jsou zobrazeny v aplikaci a přístupné přes webové rozhraní. Požadovanou teplotu nastavujeme v aplikaci buď zvýšením či snížením stupňů Celsia nebo přepnutím nastaveného profilu (Dovolená, Léto apod.). Přepínání požadované teploty se děje automaticky, uživatel se tedy nemusí obávat, že na něco zapomněl.

Profily
Časové plány je možné uložit jako „profil”. Profily lze pak jednoduše přepínat. Uživatel si může uložit např. profil „Léto”, kdy je topení vypnuté, „Dovolená”, kdy jsou teploty v místnostech sníženy, „Běžný režim” a podobně. Ke každému profilu si uživatel přiřadí barvu vystihující tento profil.

Plánování pomocí kalendáře
Profily je možné naplánovat pomocí kalendáře. Pokud tedy víte, že v úterý večer odjíždíte na dovolenou a vrátíte se v pátek v poledne, jednoduše si tyto události v kalendáři nastavíte a systém po dobu Vaší nepřítomnosti bude vytápět objekt pouze na útlumovou teplotu a při Vašem návratu Vás budou již čekat opět příjemně vytopené místnosti.