+(420) 315 707 111  Můj účet

ZAMÝŠLÍTE SE NAD TÍM, JAK:

SNÍŽIT POČET REKLAMACÍ?

ŘEŠIT ODEČTY BEZ NUTNOSTI VSTUPU DO SOUKROMÝCH OBJEKTŮ, BYTŮ A ZAHRAD?

SLEDOVAT SPOTŘEBU V REÁLNÉM ČASE?

NAPADLO VÁS, ŽE MŮŽETE KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM NABÍDNOUT SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU?

Systém dálkových odečtů spotřeby vody je využitelný nejen pro měření spotřeby a řízení odběru vody, ale i dalších médií, jako jsou elektrická energie, teplo, chlad nebo plyn. Tento automatizovaný systém umožňuje dálkový sběr dat, detekci neoprávněných odběrů či poruch u spotřebitele. A to vše bez potřeby osobní návštěvy odběrného místa.

Naše reference si můžete přečíst zde.

HLAVNÍ PŘÍNOSY DÁLKOVÝCH ODEČTŮ SPOTŘEBY VODY

odečty lze realizovat bez vstupu do objektů

zpřesnění fakturace a snížení počtu reklamací

odhalení ztrát ve vodovodním řadu a snížení rozdílu mezi vodou vyrobenou a fakturovanou

včasné odhalení nulových náměrů

minimalizace úniků na vnitřních rozvodech v rozlehlých areálech

on-line sledování spotřeby v PC nebo pomocí mobilní aplikace

VÝHODY SYSTÉMU DÁLKOVÉHO ODEČTU MĚŘIDEL SPOTŘEBY VODY PRO JEDNOTLIVÉ ZÁKAZNICKÉ SEGMENTY

PRO VELKOODBĚRATELE

– tito zákazníci obvykle požadují fakturaci 1x měsíčně, ale mají zájem o ON-LINE sledování vlastní spotřeby min. 24x za den. Dále požadují alarmový systém, který je včas upozorní na případné havárie nebo úniky.

● on-line informace o spotřebě nebo havarijních stavech
● datové i grafické zpracování analýzy spotřeby
● on-line dozor nad odběry v rozsáhlých areálech
● eliminace velkých úniků vody

PRO STŘEDNÍ ODBĚRATELE

(např. bytová družstva)

– tito zákazníci obvykle požadují fakturaci 1x měsíčně, ale mohou mít zájem o sledování vlastní spotřeby, případně o možnost vyšší četnosti odečtů (např. 1x denně)

● on-line informace o spotřebě nebo havarijních stavech
● dozor nestandardních stavů s okamžitým varováním
● eliminace velkých úniků při havárii v době nepřítomnosti
● dálkově prováděné odečty bez nutnosti přítomnosti zákazníka

PRO MALOODBĚRATELE

– rodinné domy
– jedná se o zákazníky s malou spotřebou, avšak ve vysokém počtu, a s potřebou odečtu 1 – 2x ročně

● dálkové odečty ze špatně přístupných šachet
● dálkové odečty bez nutnosti vstupovat na soukromý pozemek
● včasné odhalení pokusů o nepovolený zásah do měřidel

TECHNOLOGIE

Pro realizaci dálkových odečtů z velkého území jsou vhodné radiové technologie, které umožňují pokrytí rozsáhlých území měst a obcí, kde se nachází velké množství měřidel energií a vody. Nacházíme se v období bouřlivého vývoje těchto technologií, které využívají různé principy komunikace, různé protokoly a různé způsoby využívání frekvenčního spektra.

TECHNOLOGIE WACOSYSTEM WACO V PÁSMU 169 MHZ

umožňuje 24 a více odečtů vodoměru za den, je tedy vhodná pro středně velké zákazníky a velkoodběratele,
tzn. s potřebou poměrně vysoké četnosti odečtů.

TECHNOLOGIE WACOSYSTEM SIGFOX 868 MHZ
A NARROWBAND IOT

jsou vhodné pro zákazníky = maloodběratele, kdy je sice potřeba 1 – 2 odečtů za rok, v reálu však modemy vysílají max. 2x denně, což poskytuje provozovateli informaci o funkčnosti systému a dostatek dat pro analýzy spotřeby jednotlivých zákazníků.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ TECHNOLOGIE DÁLKOVÉHO ODEČTU

● Typické místo umístění vodoměru je v šachtě před domem nebo ve sklepě domu. Ve velké většině případů jsou tato místa bez možnosti napájení elektrickou energií a s omezeným přístupem.
● Životnost technologie musí umožňovat provoz 6 + 1 rok, aby byla pokryta doba životnosti měřidla = vodoměru.
● Technologie musí splňovat podmínky provozu v prostředí IP65 až IP68.
● Technologie musí umožňovat oboustrannou komunikaci.

POUŽÍVANÁ ŘEŠENÍ

APLIKACE AMR CEM2:

Systém CEM2 se skládá ze dvou částí:

I. aplikace CEM SMART pro zpracování dálkových odečtů měřidel elektřiny, plynu, tepla a vody
II. technologie dálkových odečtů měřidel elektřiny, plynu, tepla a vody

Aplikace CEM2 – rozšířená varianta:

● evidence objektů, vlastníků, nájemců, uživatelů
● vytvoření vzájemných vazeb mezi objekty, osobami a společnostmi
● zobrazování odečítaných dat v grafech a tabulkách v různých časových intervalech
● management měřidel, zakládání, změny a rušení, možnost zadávat ruční odečty, editace hodnot náměrů
● generování sestav pro nadřazené účetní a informační systémy, přílohy faktur pro zákazníky
● nastavení profilů pro jednotlivé skupiny uživatelů
● zabezpečená komunikace
● nastavení limitů spotřeby – s možností generování alarmů s posíláním e-mailu nebo SMS na vybrané osoby
● integrace dat a WALK-BY systémů

module

APLIKACE CEM SMART – BACKEND SERVER

BACKEND server slouží jako univerzální převodník rozhraní mezi síťovou komunikační infrastrukturou a informačními aplikacemi provozovatele. Hlavní úlohou severu je poskytovat smluvním partnerům data přicházející z radiových modulů různých systémů prostřednictvím buď základnových stanic (gatewayí), nebo cizích backend serverů. Tato data jsou poskytována ve formě syrových (raw) dat tak, jak přicházejí z různých technologií. Data mají jednotnou formu.Na základě konfigurace BACKEND server rozhoduje, komu daná data zaslat. BACKEND server obsahuje nadstavbu pro uživatelskou konfiguraci.

KONCEPCE DÁLKOVÝCH ODEČTŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIÍ SIGFOX, NB-IOT A RF 169 MHZ

schema

INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY

Doporučujeme provádět porovnání nákladů na základě jasně stanovených a porovnatelných parametrů dálkových odečtů vodoměrů a dalších měřidel:

● dostupnost služby odečtů 99 % (outdoor a indoor pokrytí)
● měřidla (vodoměry) budou vybavena snímači, které budou poskytovat na kabelu pulzní výstup (lze zvažovat i protokol MBUS, bez zásadního vlivu na náklady)
● realizovatelnost 24 odečtů za den
● životnost baterie RF modulu 6 + 1 rok (7 let)
● možnost výměny baterie po 7 letech a nasazení modulů do druhého životního 7 letého cyklu
● možnost obousměrné komunikace
● možnost on-line předávání dat
● školení odpovědných pracovníků, zákaznická podpora a dohled RF modulů
● servis v místě instalace
● ceny RF modulů
● rychlost a jednoduchost instalace

JEDNOTLIVÁ KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNOLOGIE 169 MHz S PROTOKOLEM WIRELESS MBUS

WMBUS

Wireless MBUS je v současné době standardem v Evropě a uvedená technologie byla přímo implementována jako součást měřících přístrojů, hlavně bytových vodoměrů ve frekvenčním pásmu 868 MHz. Využívá se pro lokání komunikaci a sběr dat v různých objektech, kde je vysoká hustota měřidel. Data jsou většinou odečítána pomocí WalkBy systémů, méně často pak pomocí lokálních pevných sítí.
Pásmo 169 MHz je využíváno pro outdoor použití. Důvodem je skutečnost, že lze použít výkon vysílače až 0,5 W (+27 dBm). V tomto případě lze realizovat přenos dat na vzdálenosti jednotky až desítky kilometrů. Pásmo 169 MHz je vyčleněno pro telemetrii v celé EU a nepodléhá plánování kmitočtů. Pomocí této technologie byly v ČR realizovány projekty plošného sběru dat z velkých území. Příkladem je město Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Kutná Hora, Hradec Králové nebo Praha.

TECHNOLOGIE SIGFOX V PÁSMU 868 MHz

sigfox

Technologie UNB (Ultra Narrow Band) SIGFOX používá vysílací výkon +14dBm (25 mW) a dosahuje citlivosti přijímače kolem -150 dB. Délka vysílání při přenosu jedné zprávy je 6 s, s obsahem zprávy maximálně 12 bytes, což výrazně ovlivňuje spotřebu energiea životnost baterie. Délka vysílání je ovlivněna velmi nízkou komunikační rychlostí, která se pohybuje okolo 300 Hz.

TECHNOLOGIE NARROWBAND IOT

NARROWBAND

Internet věcí

NB-IoT je nová bezdrátová úzkopásmová LPWA technologie speciálně vyvinutá pro internet věcí v pásmech GSM a LTE. NarrowBand poskytuje:
– pokrytí velkého území a případně budov
– podporu masivního počtu zařízení
– velmi nízkou cenu koncových zařízení i jejich spotřebu energie
– optimalizovanou architekturu sítě
Mezi významné parametry lze uvést zvýšenou citlivost přijímače až okolo -150 dB, možnost plnohodnotného duplexního provozu, přenosovou rychlost 50 kbps při šířce pásma 200 kHz.

POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ VČETNĚ PARAMETRŮ

Dostupnost služby odečtů 99 % (outdoor a indoor pokrytí), garance realizovatelnosti služby:

● RF 169 MHz – 99% dostupnost je reálně dosahovaný parametr při realizaci dosavadních projektů, většinou lze přizpůsobit umístění BS (Base Station) podle rozmístění odečítaných bodů tak, aby bylo dosaženo téměř 100% pokrytí.
● RF NarrowBand IOT – pokrytí vychází z možností pokrytí sítěmi mobilních operátorů.
● RF SIGFOX – pokrytí vychází z možností umístění BS, lokality mimo pokrytí nebude možné realizovat- viz mapa pokrytí www.simplecell.eu

PARAMETR

169 MHz

NB-IoT

SiGFOX

Životnost baterie RF modulu 6 + 1 rok (7 let)

Splňuje i za předpokladu zvýšení četnosti vysílání na 48x za den.

Splňuje za předpokladu vysílání 4x denně, přičemž modul uchovává až 15 minutové náměry.

Předpokládaná životnost baterie je max. 3 roky při porovnání s technologií LoRa. Při použití baterie stejné kapacity jako u technologie 169 MHz požadavek splňuje.

Možnost výměny baterie po 7 letech

U všech technologií je výměna možná, prodlužuje životnost na další 7letý cyklus.

Možnost obousměrné komunikace

Obousměrná komunikace je možná, protokol ji umožňuje.

Obousměrná komunikace je možná, protokol ji umožňuje.

Zvyšuje zásadně spotřebu a tím snižuje životnost baterie.

Maximální pokrytí signálem při outdoor instalacích

15 km | Reálná dostupnost služby 99 %.

15 km | Reálná dostupnost služby 99 %.

60 km | Reálná dostupnost služby 70 %.

Maximální pokrytí signálem při indoor instalacích

2 km | Reálná dostupnost služby 99 %.

2 km | Reálná dostupnost služby 99 %.

3-5 km | Reálná dostupnost služby 70 %.

Servis RF modulů v místě instalace

Servis RF modulů v terénu si obvykle zadavatel realizuje vlastními silami.

Zákaznická podpora a dohled RF modulů

Realizuje se pomocí aplikace CEM nebo využitím služeb BACKENDu.

*K TECHNOLOGIÍM SIGFOX A NB-IOT:

● dokrytí míst bez signálu bude nutné řešit jinou technologií nebo odečítat i nadále manuálně
● službu lze realizovat pouze tam, kde je dostatečné pokrytí signálem
● nelze garantovat zákazníkovi dostupnost služby
● SIGFOX – při neustálém zvyšování počtu RF modulů pro zajišťování různých služeb generujících provoz se zvyšuje riziko, že se bude neustále snižovat pravděpodobnost doručení zpráv a tím bude klesat dostupnost služby dálkových odečtů, protože obě tyto sítě nemají žádný mechanismus prioritizace služeb

    Kontaktujte nás: