+(420) 315 707 111  Můj účet

PODPORA DISTRIBUCE A PRODEJE ENERGIÍ A VODY

CEM (Centrální Energetický Management) je systém pro on-line monitoring spotřeby energií a médií a pro podporu fakturace nákladů na jejich dodávku.

ČÍM SE CEM LIŠÍ OD JINÝCH SYSTÉMŮ PRO TARIFIKACI ELEKTŘINY?

UNIKÁTNÍ SPOJENÍ MĚŘENÍ, TARIFIKACE A FAKTURACE DO JEDNOHO SYSTÉMU

JEDEN SYSTÉM POKRÝVÁ ŠIROKOU ŠKÁLU POTŘEB:

Správa měřidel

Správa zákazníků (odběratelů)

Správa objektů

Automatické odečty elektroměrů (ale i plynoměrů, vodoměrů, kalorimetrů)

průběžná nebo periodická kontrola správnosti odečtů

provedení vyúčtování elektřiny (ale i plynu, vody, tepla...)

on-line přístup k systému odkudkoli přes Internet

on-line portál pro zákazníky (odběratele)

automatická archivace dat

generování výstupů (faktur) pro odběratele ve formě tiskových souborů (pro hromadný tisk), nebo ve formě příloh k e-mailu ve formátu PDF

generování analytických, archivačních výstupů a specifických výstupů (hlášení OTE...)

Systém CEM podporuje nejenom vyúčtování metodou tarifikace (zpoplatnění dle smluvních tarifů), ale i všechny běžně používané metody poměrového rozúčtování a přímé fakturace. Všechny výše uvedené funkce systému jsou vzájemně provázené, všechny metody vyúčtování lze vzájemně kombinovat.
Systém podporuje vyúčtování v různých měnách s různými daňovými kódy. Systém má vícejazyčnou podporu a podporu “customizace” (přizpůsobení vzhledu a výstupů dle požadavků jednotlivých provozovatelů).

EFEKTIVNÍ SPRÁVA TARIFŮ A SAZEBNÍKŮ

  • flexibilní systém generování tarifů – můžete si “naklikat” svůj tarif v libovolné struktuře, libovolně pojmenovat položky;
  • podpora zákonem stanovených položek dle cenových rozhodnutí ERÚ;
  • kopírování tarifů, hromadné úpravy tarifů;
  • časové platnosti tarifů a “sazebníků” k tarifům, které umožňují zpětné přepočítání faktur s použitím tarifů a sazebníků platných v daném období (nebo přípravu a zavedení nových tarifů předem, před dobou jejich platnosti);
  • hromadné přidělování tarifů, změny tarifů a ukončování platnosti tarifů;
  • oddělení distribučních a prodejních tarifů;
  • možnost vyúčtování libovolně dlouhého zúčtovacího období (s přesností na jeden den).
  • podpora změny měřidla, sazebníku i tarifu uprostřed zúčtovacího období;

SYSTÉM MĚŘENÍ DODÁVEK A KONTROLY PROVOZU

○ podpora automatického odečítání měřidel s výstupy SI, M-Bus, RS-485, InfraRed (opto) a Wireless M-Bus v režimu “true on-line” (výsledek každého měření je přenášen do centrálního systému okamžitě, kde je ihned zobrazen a zpracován);
○ podpora všech běžně používaných komunikačních protokolů (systémů kódování): M-Bus, IEC 62056 (DLMS) a Modbus;
○ automatické odečítání měřidel s nastavitelnou periodou v širokém rozmezí (počínaje od jednotek minut);
○ nástroje pro průběžnou kontrolu a správu odečtů (tabulky, grafy, automatické vyhledávání anomálií, editační nástroje…);
○ možnosti importu odečtů z externích měřících systémů;
○ možnosti importu odečtů přes textové soubory (CSV), nebo tabulky aplikace MS Excel;
○ možnosti manuálního zadávání odečtů do systému přes editační tabulkya formuláře, nebo přes mobilní aplikaci “CEMme”;
○ průběžné monitorování funkčnosti automatického měřícího systému prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace CEM (dispečerské obrazovky, alarmy, reporty…).
○ průběžné monitorování stavu provozních měřidel a čidel distribuční soustavy (stavy jističů, proudy, teploty, vlhkosti…).

iot

MODERNÍ "CLOUD" ŘEŠENÍ

Systém CEM je od začátku koncipován jako moderní řešení typu “CLOUD” s centrální aplikací a úložištěm dat, Toto řešení je zárukou profesionálního zajištění dostupnosti, bezpečnosti, spolehlivosti, zálohování a archivace dat. Moderní “klaudové” řešení vás zbaví mnoha povinností a starostí, které přímo nesouvisís distribucí elektřiny.

Koncepce CEM umožňuje:

○ okamžitý on-line přístup k historii všech naměřených dat, všem provedeným vyúčtováníma všem vygenerovaným souborům po dobu minimálně 5 let;
○ možnost exportu dat ze systému pro vlastní archivaci, nebo pro potřeby regulátora, zákazníka, či jiného subjektu;
○ řízený on-line přístup ke všem datům a ke všem funkcím systému z běžného počítače nebo mobilu odkudkoli, kde je k dispozici internetové připojení;
○ široká škála nastavení přístupových práv na základě přidělené role (funkce) uživatele a objektu
○ (nebo více objektům), ke kterému má uživatel přidělená přístupová práva;
○ on-line přístup zákazníků (odběratelů) ke “svým” datům (“zákaznický portál”). Tato služba již dnes beze zbytku splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/72/ES
○ o ochraně spotřebitelů a podpoře jejich aktivní účasti na trhu s elektřinou;
○ podpora moderních způsobů přímé komunikace se zákazníky přes zákaznický portál CEM (messaging).

Systém se péčí jeho tvůrců a provozovatelů neustále vyvíjí, přičemž všechny nové vlastnosti, funkcea nástroje jsou vždy automaticky k dispozici všem jeho uživatelům.