+(420) 315 707 111  Můj účet
 • Čeština
 • Angličtina

Wireless MBUS

Wireless M-BUS je komunikační protokol popsaný mezinárodními standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva) a EN 13757-3 (aplikační vrstva), který je určený především pro radiový přenos dálkových odečtů hodnot z měřičů spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-Bus (dále jen „WMBUS“) vychází z definice standardu M-Bus (přebírá ze standardu M-Bus aplikační vrstvu – tj. popis kódování dat), je však uzpůsoben pro přenos dat prostřednictvím radiového signálu.

Komunikace protokolem WMBUS probíhá způsobem Master-Slave, kde „Master“ je zařízení, které data sbírá, „Slave“ je zařízení, které data poskytuje (integrovaný nebo externí radiový odečítací modul, který přenáší data z měřiče/čidla). Komunikační protokol WMBUS definuje několik módů komunikace, a to jak jednosměrných (přenos dat z měřičů do centrální databáze), tak i obousměrných (přenos dat z měřičů do centra a přenos příkazů z centra na odečítací modul).

Naše nabídka zařízení WMBUS zahrnuje ucelenou řadu radiových odečítacích modulů, určených pro radiový přenos dat z měřičů spotřeby a čidel s různými typy výstupu (analogový, pulsní, M-Bus, RS-485). Data z měřidel jsou zpracována do formátu Wireless M-Bus a vysílána v pravidelných intervalech ve formě radiových zpráv tohoto standardu v pásmu 169 MHz, nebo 868 MHz.  Součástí naší nabídky je i radiová komunikační brána (WMBUS GateWay), která dokáže zprávy od odečítacích modulů přijímat a předávat do vzdáleného odečítacího systému přes síť Internet nebo GSM.  Některé typy modulů pracují v obousměrném módu, takže je možné nastavovat některé jejich parametry „na dálku“.

WACO

WACO (Wireless Automatic Collector) je unikátní radiová technologie umožňující vytvářet bezdrátové (radiové) sběrnice typu M-BUS nebo RS-485 v kombinaci s radiovými senzory pro radiové měření a monitoring různých fyzikálních veličin bez nutnosti instalace metalických vedení.
WACO pracuje ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz a umožňuje vytvářet komunikační strukturu sítě typu „mesh“. Přenos dat je transparentní.
WACO radiové moduly se vyznačují extrémně nízkou energetickou spotřebou, což dovoluje standardně pětiletý až desetiletý provoz při napájení z baterií.

bezdrátová síť

Použití radiové technologie WACO znamená zkrácení času realizace, výrazné zjednodušení instalace a při dosažení vysoké spolehlivosti ušetření investičních nákladů.

VÝHODY:

 • nízké náklady na realizaci datové sběrnice nebo na prodloužení sběrnice
 • příznivá pořizovací cena, extrémně nízká spotřeba elektrické energie
 • operativnost a snadnost nasazení, jednoduchá konfigurace, flexibilní směrování
 • přirozené rozšíření sběrnice M-Bus
 • spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost proti rušení
 • efektivní využití pásma, vysoká propustnost sítě i při vysokém počtu radiových prvků
 • velký dosah radiových modulů, lineární vzdálenost až 3 km, pokrytí území několika km2
 • přenosová rychlost radiové sítě až 34 800 bitů/s
 • obecné výhody bezdrátové technologie v oblasti telemetrie a dálkového řízení: snadnost instalace, překlenutí obtížně přístupných oblastí, fyzická odolnost, elektrická odolnost (daná galvanickým oddělením prvků),
 • operativnost při realizaci změn, apod.

Sigfox

Technologie SIGFOX využívá UNB (Ultra úzké pásmo) pro  radiovou komunikaci. Použití UNB je klíčem k zajištění škálovatelné, vysokokapacitní sítě, s velmi nízkou spotřebou energie, při zachování jednoduché infrastruktury typu hvězda.

Tato technologie je dostupná pro provoz IoT zařízení a čidel, jelikož má pokrytí po celé ČR.

ODEČÍTÁNÍ ENERGIÍ A VODY

SRMT

Sigfox modul Srmt

Tyto námi vyráběné moduly jsou certifikovány a jsou dodávány ve 4 variantách, přičemž každá může být s krytím IP68:

1) SI modul s dvěma vstupy WS868-Srmt
2) modul s rozhraním RS485 WS868-sRmt
3) modul s rozhraním MBUS WS868-srMt
4) teploměr/vlhkoměr WS868-srmT

Tento modul tak doplňuje řadu našich modulů vhodných pro on-line monitoring a smart metering (WM868-SI2/SI4, WB868-SI2-H a WB169-SI4), zároveň se jedná o první IoT modul z připravované široké škály modulů nejen pro SIGFOX, ale i LoRa.

chci více informací

SNÍMÁNÍ PLYNOMĚRŮ

PLE-I

Bateriově napájený převodník slouží pro snímání stavu membránových plynoměrů Elster řady BK-G. Modul je vybaven pro obousměrnou komunikaci, kdy pomocí zprávy „Downlink“ lze provést nastavení počátečního stavu, nebo provést změnu vysílací periody.

chci více informací

DVEŘNÍ KONTAKT

VI-LO je dveřní kontakt, který naše společnost vyvinula jako elementární prvek na zvýšení pocitu bezpečnosti a kontroly pohybu ve vámi vybraném prostoru. Čidlo je samoinstalační a po aktivaci okamžitě monitoruje pohyb – vše uvidíte přehledně v mobilní aplikaci. Můžete tak mít po kontrolou bytové dveře, dveře do sklepa, garážová vrata, apod.

chci více informací

ZÁPLAVOVÉ ČIDLO
iot senzor

Záplavové čidlo FloDe je další v řadě IoT čidel, které naše společnost vyrábí. Čidlo jednoduše umístěte na stěnu těsně nad podlahu. Aktivujte a okamžitě máte kontrolu, zda vám v koupelně nepraskla hadička, nevypadla hadice na vypouštění pračky či se nestala jiná nehoda. Čidlo vám v takovém případě okamžitě pošle alarmovou zprávu.

chci více informací

sigfox.com

zdroj: www.sigfox.com

Síť funguje v celkově dostupných pásmech ISM (bezlicenčním kmitočtová pásma) a koexistuje v těchto frekvencích s jinými bezdrátovými technologiemi, ale bez rizika kolizí či kapacitních problémů. SIGFOX v současné době využívá  evropské ISM pásmo  868MHz.

Zprávy z modemů jsou přijímány všemi základnovými stanicemi v širokém okolí předávány na zpracování do backendu a bezpečně dány k dispozici uživatelům přes webové API.

LoRa

LoRaWAN je určitý typ radiové komunikace umožňující komunikaci na velmi dlouhou vzdálenost za použití krátkých zpráv s nízkou přenosovou rychlostí. Typicky pro předávání informací z různých čidel nebo měřidel. Většinou se jedná o bateriově napájená zařízení na lokální, regionální a dokonce i celorepublikové úrovni.

LoRaWAN splňuje požadavky na vzájemnou obousměrnou komunikaci a vytváří podmínky pro rozvoj služeb, které lze zahrnout pod pojem Internet of Things (IoT). Otevírá se zde prostor pro vývoj nových aplikací.

LoRaWAN síťová architektura je koncipována jako topologie hvězda-hvězda, základnové stanice jsou transparentní pro přenos zprávy mezi koncovými zařízením a centrálním serverem – backendem. Základnové stanice jsou připojeny k serveru  přes standardní IP spojení, zatímco koncová zařízení používají jednoskokovou bezdrátovou komunikaci na jednu nebo více základnových stanic. Všechna koncová zařízení jsou obecně koncipována jako obousměrná. Dále je také podporován multicastingový provoz, což umožňuje aktualizaci softwaru přes radiovou síť nebo  masovou distribuci zpráv.

Komunikace mezi koncovými zařízeními a základnovou stanicí je rozložena do různých frekvenčních kanálů s různou rychlostí přenosu dat. Volba rychlosti přenosu dat je kompromisem mezi dosahem a délkou trvání zprávy. Vzhledem k technologii rozprostřeného spektra, komunikace s různými rychlostmi přenosu dat, vytváří sadu „virtuálních“ kanálů, které zvyšují kapacitu základnové stanice.  Přenosová rychlost  LoRaWAN se pohybuje v rozmezí od 0,3 kb do 50 kb. Aby se maximalizovala životnost baterie  koncového zařízení a celková kapacita sítě, síťový server LoRaWAN řídí přenosovou rychlost  pro každé koncové zařízení individuálně prostřednictvím systému Adaptive Data rate (ADR).

Sítě zaměřené na internet věcí mohou obsahovat různé důvěrné informace, případně se může jednat o kritické aplikace. Tato skutečnost vyvolává potřebu šifrování informací. V sítích LoRaWAN se používá  šifrování  v několika úrovních, a to jak na síťové vrstvě a aplikační vrstvě, tak také na úrovní koncového zařízení.

Praha

LoRaWAN má několik tříd komunikace s koncovými zařízeními:

 • komunikace typu třídy A: koncové zařízení třídy A umožňují obousměrnou komunikaci, která je zajištěna vytvořením dvou krátkých přijímacích oken po odvysílání zprávy
 • komunikace typu třídy B: koncové zařízení má naplánovaná okna pro přijímání zpráv od základnové stanice. Čas komunikace je centrálně synchronizován
 • komunikace typu třídy C: v tomto případě je koncové zařízení neustále na příjmu. K přepnutí režimu dojde pouze při požadavku odeslat zprávu

Jednotlivé druhy komunikace mají přímý dopad na spotřebu baterií koncových zařízení, a proto je nutné režimy práce správně plánovat dle potřeb aplikace.

RF moduly na technologii NB s označením NB PLE-EX jsou určené pro plynoměry, které umožňují  instalaci snímače INZ-1 pro odečet počítadla plynoměru. Modul se instaluje přímo na plynoměr. Montáž a plombování je obdobné jako u zmíněného snímače.

Základní parametry RF modulu

– napájení baterie 3,6 V, 3,6 Ah při komunikaci 2x denně – výdrž 10 let
– certifikace na možnost zpětného kanálu – změna vybraných parametrů (nulování, případně nastavení počítadla, četnost vysílání)
– konfigurace pomocí otického rozhraní ovládané ze Smart Phonu (Android)
– konstrukce splňující podmínky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

Manuály pro moduly naleznete v sekci PODPORA.